บริษัท บางกอก ซัพพลาย เชน พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2549 ด้วยเงินทุน 1,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ การรมยากำจัดแมลงศัตรูพืชตามหลักวิชาการ , วิธีการ , เทคนิคต่าง ๆ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานระบบ AQIS / AFAS (สำหรับส่งออกประเทศออสเตรเลีย)ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศด้วยความรู้ ประสบการณ์ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จึงทำให้การดำเนินธุรกิจได้พัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงได้พัฒนาบุคลากรทุกสายงานจนเป็นที่ยอมรับของสากล ปัจจุบันนี้ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00บาท และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท บางกอก ฟูมิเคชั่น จำกัด เป็น บริษัท บางกอก ซัพพลาย เชน พาร์ทเนอร์ส จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีการขยายและพัฒนาด้านบริการให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น