FUMIGATION

ทางบริษัทมีบริการรมยาสินค้าทุกประเภท ให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน พนักงานปฏิบัติงานทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรของไทย และการอบรมจากทางประเทศออสเตรเลีย อย่างเชี่ยวชาญ บริการให้คำปรึกษาด้านการรมยาตามมาตรฐานออสเตรเลีย(AFAS) ออกใบรับรองการรมยาเพื่อการส่งออกไปประเทศออสเตรเลียและใบรับรองการรมยาไม้ (ISPM 15)

บริษัทบางกอก ซัพพลาย เชน พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำงานอย่างมีมาตรฐาน ทางเรามีการรับรองจาก

  • Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) ภายใต้การควบคุมดูแลจาก Australian Fumigation  Accreditation Scheme (AFAS), ประเทศออสเตรเลีย
  • กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เราให้บริการ…

  • การรมยาสินค้าที่บรรจุภายในตู้คอนเทนเนอร์ หรือกองสินค้า เพื่อการส่งออก
  • การรมยาสินค้าภายในโกดังเก็บสินค้า
  • การรมยาในระวางเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
  • การรมยาสินค้าตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย (AFAS)
  • การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามมาตรฐาน ISPM No.15 (IPPC)