Inspection Commodity

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ตลาดจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพและน้ำหนักของการจัดส่งสินค้า ดังนั้นการประกันคุณภาพ และการรับรองน้ำหนักเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

งานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทางกายภาพ ทั้งขั้นตอนการชักตัวอย่าง และขั้นตอนการตรวจปล่อย เช่น

  • การตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทแป้งมันสำปะหลังและข้าวโดยการสุ่มตัวอย่างสินค้า
  • การตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าประเภทแป้งมันสำปะหลังและข้าว
  • การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
  • การตรวจสอบความสะอาดของตู้คอนเทนเนอร์ก่อนบรรจุสินค้า หรือระวางเรือ
  • การตรวจนับจำนวนสินค้าและตรวจสอบความเสียหายของสินค้า

งานออกใบรับรองสินค้าประเภทแป้งมันสำปะหลังและข้าวต่าง ๆ  เช่น

  • ใบรับรองคุณภาพสินค้าแป้งมันสำปะหลังและข้าว
  • ใบรับรองจำนวน น้ำหนักสินค้าแป้งมันสำปะหลังและข้าว
  • ใบรับรองผลวิเคราะห์สินค้าแป้งสำปะหลังและข้าว
  • ใบรับรองบรรจุภัณฑ์
  • ใบรับรองการรมยา